การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ

         ปัจจุบันการจัดการ(Management)หรือการบริหาร(Administration)ได้กลายเป็นงานสำคัญที่ขาดไม่ได้ในทุกๆองค์การ  สังคม  และประเทศ   โดยการจัดการจะประสานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง จัดสรรและใช้ทรัพยากรในองค์กร และขับดันองค์การต่างๆให้เดินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ   และสอดคล้องกับความต้องการของระบบ  ซึ่งที่ผ่านๆมาสามารถจะดำเนินการผ่านหน้าที่ทางการจัดการ(Management  Functions)โดยใช้คนหรือแรงงานคน(Man)เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนปัจจัยอื่นๆทั้งเงิน(Money),เครื่องจักร  เครื่องมือ(Machine)และวัสดุ(Materials)ต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย  โดยเรียกปัจจัยเหล่านี้ว่า  ทรัพยากรทางการจัดการ(Management  Resources)หรือ4Ms

           แต่ด้วยความก้าวหน้าที่เกี่ยวเนื่องและซับซ้อนของระบบสังคมสมัยใหม่  หรือที่เรียกว่า  สังคมโลกาภิวัฒน์(Globalization)  ซึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกไร้พรมแดน(Borderless  World)ที่เกี่ยวข้องพึ่งพาศัยซึ่งกันและกัน  ทำให้การจัดการที่จะสามารถบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อแรงกดดันของเวลา ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication Technology)หรือที่นิยมเรียกว่า ICT ที่ถูกนำมาประยุกต์ช่วยในการทำงานอย่างถูกต้อง  และสอดคล้องกับความต้องการของกิจการภายใต้ระยะเวลาที่สั้นลงโดยที่การประยุกต์ICT ทางการจัดการจะครอบคลุมในงานด้านต่างๆขององค์การ  ได้แก่  การบริหารระบบงาน  การบัญชีและการเงิน  การผลิตและปฏิบัติการ  การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  การวิจัยและพัฒนา และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งครอบคลุมจากการตัดสินใจในงานประจำของพนักงานและหัวหน้างาน(Supervisor)  การวิเคราะห์และการตัดสินใจระดับยุทธวิธี(Tactical  Decision  Making)ของผู้บิหารระดับกลาง(Middle  Manager)หรือแรงงานที่มีความรู้(Knowledge  Worker)ตลอดจนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง(Top  Executive)ที่มีความสลับซับซ้อนและความไม่แน่นอนสูง  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทั้งความสามารถหลัก(Core  Competency),ศักยภาพ(Potential)และความสามารถในการแข่งขัน(Competitiveness)ของทั้งองค์การ

             แต่ระบบสารสนเทศ(Information  System)ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานขององค์การนั้น  ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่องค์การต้องทุ่มเงินจำนวนมหาศาลในการซื้อเทคโนโลยีทีทันสมัยและมีราคาแพงมาใช้งานเท่านั้น  แต่ผู้ออกแบบ(Designer),ผู้บริหาร(Administrator)และผู้ใช้(User)ต่างจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา  รวมทั้งความต้องการขององค์การตลอดจนความเข้าใจในพื้นฐานและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาประยุกต์เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ(Information  System Design  and Development)อย่างเหมาะสมและรอบคอบ  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน  และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว

            ดังนั้นก่อนที่จะศึกษารายละเอียดของการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ(Information System Analysis and Design)หรือที่จะเรียกสั้นๆว่า SA  ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญในหนังสือเล่มนี้  โดยในบทนี้จะกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ  ความหมาย  ส่วนประกอบ เป้าหมาย  และภารกิจของระบบสารนเทศ  เทคโนโลยี  พัฒนาการของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์  และการศึกษาในรายละเอียดของเนื้อหาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น