องค์ประกอบของระบบ

        ปัจจุบันการศึกษาในหลายๆสาขาวิชา  ทั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ     มนุษยศาสตร์ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการคิด  และมองภาพเชิงระบบว่าจะช่วยให้เรามีความเข้าใจในสิ่งที่เราสนใจศึกษาชัดเจน   ซึ่งการมองภาพเชิงระบบจะเกิดจากที่เราสามารถกำหนดขอบเขตที่แบ่งแยกระบบออกจากสภาพแวดล้อม  ขณะเดียวกันก็สามารถจะกำหนดส่วนประกอบและความสัมพันธ์ต่างๆทั้งภายในและระหว่างสภาพแวดล้อม ทำให้ผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆของระบบได้อย่างชัดเจน  และมุ่งความสนใจไปยังประเด็นต่างๆได้ง่ายและตรงประเด็น  ซึ่งการศึกษาเชิงระบบจะพิจารณาแบบจำลองของระบบที่มีองค์ประกอบเบื้องต้น4ส่วน  ดังนี้

         1.ปัจจัยนำเข้า(Input)หมายถึงปัจจัยต่างๆที่นำเข้ามาในระบบ เพื่อใช้แปรรูปให้เป็นผลลัพธ์  ซึ่งในระบบสารสนเทศจะหมายถึง ข้อมูลหรือระบบข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ประโยชน์การนำไปใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารหรือเพื่อการตัดสินใจ  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะมีอยู่ในหลายลักษณะด้วยกัน  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  ใบสั่งสินค้า  หรือใบกำกับสินค้า  เป็นต้น

         2.กระบวนการ(Process)หมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนสภาพ(Transform)ปัจจัยนำเข้าให้กลายเป็นผลลัพธ์ และอาจจะได้ผลย้อนกลับ(Feedback)ตามมาจากกระบวนการซึ่งในระบบสารสนเทศอาจจะแบ่งกระบวนการแปรรูปได้เป็นกระบวนการย่อยๆ เช่น การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆตามที่กำหนดไว้  การควบคุมและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  การทำข้อมูลให้ทันสมัย(Update)และการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์(Output) เป็นต้น

         3.ผลลัพธ์(Output)หมายถึงผลของการปฏิบัติงานต่างๆที่ได้จากกระบวนการแปรรูปปัจจัยนำเข้าจนกลายเป็นสิ่งที่ต้องการและผลพลอยได้อื่นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งในระบบสารสนเทศอาจแบ่งผลลัพธ์ได้เป็นหลายอย่างตามการใช้งาน  เช่น  ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานและการประมวลผลข้อมูล  หรือรายงานต่างๆจากการปฏิบัติงาน  เป็นต้น

        4.ผลย้อนกลับ(Feedblack)หมายถึงข้อมูลย้อนกลับ  หรือผลสะท้อนที่ได้รับจากการดำเนินการแปรรูป  และการเกิดผลลัพธ์  ซึ่งผลย้อนกลับจะกลับเข้าไปสู่ระบบ  เพื่อให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น  ต้องทำอะไรต่อ  เช่น  ความนิยมในผลงานที่ได้ปฏิบัติ  และความเจริญหรือความเสื่อมของธุรกิจ  เป็นต้น

          ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของระบบนั้นมีความสำคัญในทุกส่วนซึ่งแต่ละส่วนจะต้องมีความสัมพันธ์กัน  ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะไม่สามารถทำให้กระบวนการในการหาผลลัพธ์  ข้อมูล  หรือสารสนเทศได้ตามที่ต้องการ  ทำให้ผู้ออกแบบพัฒนาระบบต้องเข้าใจในภาพรวมและความสัมพันธ์ขงส่วนต่างๆในระบบอย่างละเอียดและชัดเจน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น